Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. για συνεδρίαση με θέμα Σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου