Πρόσκληση στη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για διάλογο για τη νέα ΣΣΕ