Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΜΕ στη για το

Στη μίλησε ο Πρόεδρος της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ κ. Σινιώρης Γιώργος