Αθήνα 29 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μονιμοποίηση Υδρονομέων

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1/366Μ/2009 της ΕΥΔΑΠ Α.Ε ως αποκλειστικού φορέα διεξς του διαγωνισμού (και γραπτού) και κατάρτισης οριστικών πινάκων προσληπτέων όπως ορίζει ο νόμος Ν.3429/2005 με τον οποίο πραγμαιήθηκε ο διαγωνισμός, ο φορέας (ΕΥΔΑΠ) είναι υποχρεωμένος μετά τις θετικές αξιολογήσεις της καταλληλότητας των εργαζομένων υδρονομέων που βρίσκονται ήδη στο τέλος της 7μηνης δοκιμαστικής περιόδου όπως προβεί στην νόμιμη πρόσληψή τους.

Ζητάμε την άμεση και διαδοχική αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου δοκιμής των συναδέλφων που δικαιώθηκαν με τελεσίδικες / αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και πρακτικό συμβιβασμού της ίδιας της Ε.ΥΔ.Α.Π με τους εργαζόμενους, την ένταξη στο τακτικό της εταιρείας, χωρίς καθυστερήσεις / υπαναχωρήσεις / διαδικαστικά ή άλλα νομικά τερτίπια ή κωλύματα,  δεδομένου ότι μετά την αξιολόγηση της καταλληλότητας τους και τη λήξη της δοκιμαστικής τους περιόδου τοις πράγμασι καθίσταται πλέον τακτικό προσωπικό της εταιρείας.

Θα βρεθούμε στο πλευρό των συναδέλφων μας που ήδη με την υποδειγματική εργασία τους απέδειξαν ότι είναι απολύτως αναγκαίοι και καθ' όλα νόμιμοι στην βασική και αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση τους για σταθερή και αξιοπρεπή εργασία ! . Καμία υπαναχώρηση και αμφισβήτηση αυτού του δικαιώματος τους που έχει ήδη κριθεί και νομολογηθεί δεν θα γίνει ανεκτή από την πλευρά μας.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Σινιώρης Γιώργος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κιόσης Χρήστος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF