Καταγγέλλουμε την Cosmote e-Value

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η εταιρεία e-Value έχει κηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος για την κάλυψη αναγκών σε έκτακτο στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.. Υπάρχουν ακόμη αρκετές διαδικασίες για να κηρυχτεί οριστικός ανάδοχος και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την Ε.Υ.Δ.Α.Π..
Καταγγέλλουμε την συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία καλεί τους εργαζόμενους να συμφωνήσουν και να υπογράψουν στην ανανέωση των συμβάσεων τους με μισθούς πολύ χαμηλότερους από την πρόβλεψη της διακήρυξης και των ήδη υψηλότερων αποδοχών που είχαν μέχρι και σήμερα.
Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και την αποφυγή μισθολογικών ανισοτήτων και αδικιών, απαιτούμε από τη Διοίκηση την άμεση και οριστική διευθέτηση του προβλήματος, προς όφελος πάντα των εργαζομένων.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος Κορλός Ηλίας
Ο Γεν. Γραμματέας Κυρίτσης Δημήτρης