Eξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Πρόσκληση 5 σωματείων για την υπογραφή της ΣΣΕ 2021-2024

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετ' επιφυλάξεως δικαιωμάτων Των:

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κρατίνου, αρ. 7, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζήνωνος, αρ. 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κρατίνου, αρ. 7, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

4. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

5. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζήνωνος, αρ. 4Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1.Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ)» που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού, αρ. 156, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Τον Αθανάσιο Σκόνδρα του Διονυσίου, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ηλ. Βενέζη, αρ. 10, Πρόεδρο του νόθου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ» (ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ).

3. Τον Δημήτριο Κυρίτση του Χαραλάμπους, κατοίκου Αθηνών, οδός Τριβωνιανού, αρ. 43, Γενικό Γραμματέα του νόθου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ» (ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ).

Όπως γνωρίζετε άριστα, στις 21/07/2021 προχωρήσατε από κοινού στην υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που ρυθμίζει τους όρους εργασίας του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ για τα έτη 2021 – 2024. Το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, του οποίου τυγχάνουν μέλη τα σωματεία μας, και συγκεκριμένα η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ» (ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ), όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, από το εκλεγμένο βάσει των αποτελεσμάτων του τελευταίου συνεδρίου Διοικητικό της Συμβούλιο, επανειλημμένα κατήγγειλε τις ενέργειες της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ, οι οποίες δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκαν ως «μνημεία εργοδοτικού συνδικαλισμού» και ωμής παρέμβασης στην εσωτερική συνδικαλιστική αυτονομία της Ομοσπονδίας μας, κατά το βαθμό που προκρίθηκαν βάσει των επιλογών της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ προνομιακοί συνομιλητές που αντιποιούνται τον τίτλο της Ομοσπονδίας και κυρίως κατά το βαθμό που με την απόφαση αυτή δυνάμει σχετικής «γνωμοδότησης» από τον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ υποκαθιστούνταν ευθέως η ετυμηγορία των Δικαστηρίων.

Εν τούτοις, παρά το γεγονός ότι με τις εξώδικες αυτές δηλώσεις – διαμαρτυρίες της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ απευθυνόταν έκκληση προς τη Διοίκηση να παραλείψει στο μέλλον κάθε άλλη παρόμοια επέμβαση στην εσωτερική αυτονομία της συνδικαλιστικής μας δράσης, η πρώτη εξ υμών από κοινού με το δεύτερο και τρίτο εξ υμών προχωρήσατε στην υπογραφή της επιχειρησιακής ΣΣΕ, χωρίς να υφίσταται σχετική εξουσιοδότηση από τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις, φθάνοντας στο σημείο να αναγράψετε στο κείμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας ότι τα πρόσωπα αυτά – που αντιποιούνται τον τίτλο της Διοίκησης της Ομοσπονδίας – «εκπροσωπούν» τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις! Σας υπενθυμίζουμε, λοιπόν, ότι με βάση το νόμο η έλλειψη νόμιμης εξουσιοδότησης προς τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση καθιστά απολύτως άκυρη τη συλλογική σύμβαση εργασίας που θα υπογραφεί.

Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, παντελώς παράνομα και καταχρηστικά συνδέσατε τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις στην υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που αποτελεί προϊόν μεθόδευσης προς το σκοπό πρόκλησης βλάβης στα εργασιακά και οικονομικά συμφέροντα του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ, χωρίς ουδέποτε να έχετε λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τα σωματεία μας. Αναφερόμαστε σε πρόκληση βλάβης, διότι παρά τις θριαμβολογίες για την «επιτυχία» της υπογραφής της ως άνω συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην πραγματικότητα με την εν λόγω συλλογική σύμβαση εργασίας θυσιάστηκε το πάγιο αίτημα της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ και των σωματείων – μελών της για την απελευθέρωση των μισθολογικών προαγωγών, γεγονός που συνεπάγεται την καταδίκη των 1.466 από τους 2.362 συναδέλφους μας που βρίσκονται στο 2ο μισθολογικό βαθμό και αρκεστήκατε σε αυξήσεις ύψους 12 – 25 ευρώ μεικτά στο βασικό μισθό μετά την παρέλευση ενός έτους! Αναφερόμαστε σε πρόκληση βλάβης, διότι με την εν λόγω επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υλοποιείτε πλέον χωρίς καμία αντίσταση τις κατευθύνσεις του υ για τη σύνδεση του μισθού με την απόδοση, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση στις αποδοχές μεταξύ των εργαζομένων.

Κυρίως, δε, αναφερόμαστε σε πρόκληση βλάβης κατά το βαθμό που με την εν λόγω επιχειρησιακή συλλογική σύμβασης εργασίας απαλλάσσεται η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ από τουλάχιστον 10.500.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην καθυστέρηση υλοποίησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ενώ υπολογίζει σε μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω απομείωσης των θέσεων τακτικού προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις και όχι )  κατά περίπου 300, στην τριετία 2021-2024. Αναφερόμαστε σε πρόκληση βλάβης γιατί για πρώτη φορά  μετατίθεται η ευθύνη για την χρήση των στους εργαζόμενους, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχουν χορηγηθεί από την ΕΥΔΑΠ.

Αναφερόμαστε σε πρόκληση βλάβης γιατί δεν διεκδικήθηκε η εξομοίωση του χρονοεπιδόματος των παλιών εργαζόμενων με τις νέες προσλήψεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νέες προσλήψεις στην ίδια κατηγορία που αμείβονται παραπάνω από τους παλιούς. Δεν διεκδικήθηκαν αυξήσεις στους βασικούς μας μισθούς. Δεν διεκδικήθηκαν οι τριετίες. Δεν διεκδικήθηκαν τα ανθυγιεινά επιδόματα όλων των εργαζόμενων, το   τεχνικό επιστημονικού καθώς δεν είναι σε ισχύ πιά ο Ν4024. Δεν διεκδικήθηκε η επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα – επίδομα Αδείας. Δεν χορηγήθηκε η μισθολογική προώθηση του 10 % στους εργατοτεχνίτες παρότι έχει κερδηθεί το αίτημα στον Άρειο πάγο.

Πρόκειται επί της ουσίας, δηλαδή, για συλλογική σύμβαση εργασίας οδηγό για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της ΕΥΔΑΠ που συνεπάγεται περικοπές μισθολογικής δαπάνης και δρομολόγηση αλλαγών επί τα χείρω σε κανονισμό προσωπικού, αξιολόγηση και υγειονομικό. Με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι καταγγέλλουμε και αποκρούουμε την ενέργεια σας να συνδέσετε τα σωματεία μας με την υπογραφή της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης εργασίας, γεγονός που από μόνο του αρκεί για να καταστήσει άκυρη την από 21/07/2021 επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

  • για το γεγονός ότι παράνομα και καταχρηστικά χρησιμοποιήσατε τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις, χωρίς να έχετε λάβει σχετική εξουσιοδότηση από αυτές για την υπογραφή της ως άνω επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που συνεπάγεται απομείωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως παραλείψετε στο μέλλον να χρησιμοποιήσετε τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις στις μεθοδεύσεις που πραγμαιείτε εις βάρος του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για την ακύρωση της ως άνω επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν τον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εξωδίκως δηλούντων σωματείων