Επιστολή προς το Σύλλογο Εργαζομένων για την απόκτηση νόμιμης διοίκησης εν όψει αρχαιρεσιών

Αριθμ. Πρωτ.:1612
 Αθήνα 4 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣ:ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση δικαστικής απόφασης διορισμού διοίκησης του συλλόγου σας και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρχείο μας η θητεία της διορισθείσας με δικαστική απόφαση διοίκησης του συλλόγου σας έχει λήξει από τις 18/08/2020. Όπως πλαγίως γίνεται δεκτό, οι διαδοχικές νομοθετικές παρατάσεις, αρχής γενομένης αυτής που θεσμοθετήθηκε με  το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4690/2020, αφορά αποκλειστικά και μόνο τις εκλεγμένες τακτικές διοικήσεις των σωματείων και όχι τις διορισμένες με δικαστικές αποφάσεις.

Ο νόμος αναφέρεται σε λήξη θητείας «διοικητικών οργάνων» των οργανώσεων, χωρίς να γίνεται διάκριση σε τακτικά αιρετά Διοικητικά Συμβούλια και σε διορισθέντα δυνάμει δικαστικής απόφασης διοικητικά όργανα. Ως εκ τούτου, η θητεία της προσωρινής διοίκησης που έχει ορισθεί με δικαστική απόφαση, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η υπαγωγή της συγκεκριμένης περίπτωσης στη νομοθετική ρύθμιση, καθώς η υπαγωγή αυτή θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το διατακτικό της απόφασης του Δικαστηρίου που διορίζει προσωρινή διοίκηση με συγκεκριμένη θητεία, η λήξη της οποίας έχει επέλθει ήδη από τις 18/08/2020 στην προκειμένη περίπτωση.

Συνεπώς, για τη νομιμοποίηση του συλλόγου σας, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την νέα δικαστική απόφαση διορισμού διοίκησης.

Όπως ήδη γνωρίζετε για να προβείτε σε διαδικασίες αρχαιρεσιών εφόσον αποκτήσετε νόμιμη διοίκηση που θα εξουσιοδοτηθεί να τις υλοποιήσει, θα πρεπει να μας προσκομίσετε το μητρώο μελών σας ώστε να προβούμε σε έλεγχο και να σας ενημερώσουμε ποια μέλη σας έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, ΕΚΑ, ΓΣΕΕ.

Συμφωνα με πληροφορίες που φθάνουν στην ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ από καταγγελίες εργαζομένων έχετε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες χωρίς να φροντίσετε να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αφού φέρεστε να έχετε κάνει αποτυχημένη προσπάθεια Γεν. Συνέλευσης χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση για την ενημέρωση των εργαζομένων ούτε έχει εκδοθεί ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής τόσο για την ενημέρωση των εργαζομένων για τη νόμιμη σύσταση της όσο και για τις εκλογικές διαδικασίες.

Σας εφιστούμε τη προσοχή και σας υπενθυμίζουμε ότι εφόσον αποκτήσετε νόμιμη διοίκηση, αυτή θα έχει  την υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να αιτηθεί διορισμό δικαστικού αντιπρόσωπου στον ΔΣΑ ο οποίος θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες, θα επικυρώσει την εφορευτική επιτροπή και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης που θα αφορούν την εκπροσώπηση σας προς τη ΓΣΕΕ.

Η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ έχοντας έννομο συμφέρον οφείλει να διαφυλάξει το κύρος της διασφαλίζοντας την ανόθευτη έκφραση των εργαζομένων που εκπροσωπούνται από τα σωματεία μέλη της και θα προχωρήσει για το σκοπό αυτό σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Κορλός Αλέξανδρος Μερσινιάς

 


H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΩ