Επιστολή προς κ. Σαχίνη για την υλοποίηση όρων ΕΣΣΕ 2018-2021 και της συμπληρωματικής 2019

Αθήνα 06 Απριλίου 2021 – Αριθ. Πρωτ.: 1619

Προς: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΥΔΑΠ κ. Χ. Σαχίνη

Θέμα: Ολοκλήρωση της υλοποίησης των όρων της ΕΣΣΕ 2018-2021 και της συμπληρωματικής ΕΣΣΕ 2019.

Κύριε Διευθύνοντα,

Όπως γνωρίζεται στις 09-05-2021 λήγει η ισχύς της ΕΣΣΕ 2018-2021, που υπεγράφη στις 03-08-2018 καθώς και της συμπληρωματικής ΕΣΣΕ 2018—2021, που υπεγράφη στις 10-01-2019.

Σας καλούμε να συμμορφωθείτε με τις συμβατικές σας υποχρεώσεις και να υλοποιήσετε άμεσα τους όρους, των εν ισχύ αναφερόμενων ΕΣΣΕ, που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί.

  1. Τη σύναψη του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος για το σύνολο του προσωπικού (παράγραφος 2.1 της ΕΣΣΕ 2018-2021). Σχετική και η με αρ. πρωτ. 1604/25-02-2021 επιστολή μας.
  2. Την πλήρη εφαρμογή από 1.5.2021 του άρθρου 3 της συμπληρωματικής ΕΣΣΕ 2018-2021, που ορίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι στις 30-04-2021 σταματάει κάθε ποσοστό περικοπής επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, βάση των μισθών που προέκυψαν μετά την ενσωμάτωση της ΑΤΑ, και αναφέρονται στο άρθρο 2 της συμπληρωματικής ΕΣΣΕ 2018-2021. Υποχρεούστε από 01-05-2021 (δηλ τη μισθοδοσία του μήνα Μαΐου 2021) να σταματήσετε οριστικά την περικοπή του 4%.

Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση συμβατικών σας υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ δε θα γίνουν ανεκτές και η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία συνδικαλιστική δράση και νομική ενέργεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών μας.

Τέλος σας καλούμε ενόψει του Πάσχα να προχωρήσετε άμεσα τις διαδικασίες για τη διάθεση των διατακτικών τροφής στο , σύμφωνα με την πάγια διαδικασία.

Για την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Κορλός                                       Αλέξανδρος Μερσινιάς

Κοινοποίηση:

  • Αναπληρωτή Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Α. Τόσιο
  • Εκτελούσα χρέη Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Α. Σαϊνη
  • Διευθυντή Αποδοχών & Εργασιακών Σχέσεων κ. Κ. Ζιαζόπουλο.