Έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της ΟΜ.Ε. ΕΥΔΑΠ περιόδου 1/12/2014 έως 31/12/2019

Κατόπιν της ανάθεσης της εκπόνησης μελέτης από τη Διοίκηση της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, αυτή διενεργήθηκε μετά την προσκόμιση όλων των διατιθέμενων στοιχείων, δηλαδή παραστατικά εξόδων και αντίγραφα κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών.

Σημειωτέον ότι για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου κατέστη επιβεβλημένη η καταχώρηση όλων των παραστατικών εσόδων και εξόδων, δεδομένου ότι αυτά δεν είχαν καταχωρηθεί σε Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, ως όφειλαν με βάση τη Δήλωση Έναρξης της Ομοσπονδίας στη Δ.Ο.Υ..

Από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ στην Τράπεζα Πειραιώς βρέθηκαν πληρωμές χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά εξόδων συνολικού ύψους 72.519,75 με την επωνυμία «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» (Σχετική κατάσταση επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση)

2. Οι καρτέλες των μελών του Δ.Σ. εμφανίζουν υπόλοιπα από τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των μηνιαίων οδοιπορικών, κινητών τηλεφώνων, εξόδων κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας. Αυτά τα υπόλοιπα θα πρέπει να κλείσουν και να μηδενίσουν. Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, φαίνεται ότι κάποια μέλη οφείλουν να δικαιολογήσουν τις υπερβάλλοντες πιστώσεις στον τραπεζικό τους λογαριασμό και συγκεκριμένα: α) ο κ. …….. για το ποσό των 7.040,00 ευρώ, β) ο κ. …….. για το ποσό των 1.940,00 ευρώ, γ) ο κ. ……….. για το ποσό των 8.639,40 ευρώ και δ) ο κ. …………. για το ποσό των 2.530,00 ευρώ. (Σχετικές καταστάσεις επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση)

3. Για τον προμηθευτή «………..» με τον διακριτικό τίτλο «……….» και ΑΦΜ ……… παρατηρήσαμε διαφορά στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εσόδων-Εξόδων (Μ.Υ.Φ.) για το έτος 2017, τόσο στο συνολικό ποσό, η οποία διαφορά ανέρχεται σε 25.521,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όσο και στο πλήθος των τιμολογίων.
Δηλαδή η Ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι έχει λάβει από τον προμηθευτή 16 τιμολόγια συνολικού ποσού 85.649,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ο εν λόγω προμηθευτής έχει δηλώσει ότι έχει εκδώσει προς την ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ 10 τιμολόγια συνολικού ποσού 60.127,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Κατά την καταχώρηση των τιμολογίων, εμείς βρήκαμε 7 τιμολόγια και συγκεκριμένα α) το Τ.Π.Υ. 2075/11-1-2017 συνολικού ποσού 6.906,80 ευρώ, β) Τ.Π.Υ. 2090/16-1-2017 συνολικού ποσού 1.841,40 ευρώ, γ) Τ.Π.Υ. 2120/1-2-2017 συνολικού ποσού 1.029,20 ευρώ, δ) Τ.Π.Υ. 2205/7-3-2017 συνολικού ποσού 3.410,00 ευρώ, ε) Τ.Π.Υ. 2235/13-4-2017 συνολικού ποσού 7.105,00 ευρώ, στ) Τ.Π.Υ. 2261/24-5-2017 συνολικού ποσού 2.340,00 ευρώ και ζ) Τ.Π.Υ. 2265/27-5-2017 συνολικού ποσού 3.100,00 ευρώ. Το συνολικό ποσό αυτών των τιμολογίων ανέρχεται σε 25.732,40 ευρώ.
Τα τιμολόγια αυτά φέρονται να έχουν εξοφληθεί μετρητοίς, παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ που απαγορεύει να γίνονται πληρωμές μετρητοίς για δαπάνες άνω των 500 ευρώ.
Επίσης, τα τιμολόγια αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην καρτέλα που μας απέστειλε ο προμηθευτής στις 27/10/2020 με e-mail μετά από σχετικό αίτημά μας και φυσικά δεν τα έχει απεικονίσει και στη Μ.Υ.Φ..
Τέλος, από την παρατήρηση των εν λόγω 7 τιμολογίων, διαφαίνεται ότι η σφραγίδα που έχουν στη θέση του προμηθευτή είναι διαφορετική από τη σφραγίδα που φέρουν το πλείστο των τιμολογίων του προμηθευτή.
(Σχετική κατάσταση επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, καθώς και αντίγραφα των εν λόγω τιμολογίων)

4. Για τον προμηθευτή «……………» με ΑΦΜ ……….. εμφανίζεται υπόλοιπο προς εξόφληση 28.001,00 ευρώ. Παρά την επικοινωνία μας μαζί τους, προκειμένου να μας αποστείλουν την καρτέλα της Ομοσπονδίας, αρχικά τηλεφωνικά και στη συνέχεια μέσω e-mail στις 23/10/2020, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί. (Σχετική κατάσταση επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση)

5. Για τον προμηθευτή «…………….» με ΑΦΜ ………. βρήκαμε ένα και συγκεκριμένα με αριθμό 52/28-2-2018 συνολικής αξίας 3.720,00 ευρώ. Για το εν λόγω τιμολόγιο δεν έχει υποβληθεί Μ.Υ.Φ. ούτε από την πλευρά της Ομοσπονδίας ούτε και από την πλευρά του προμηθευτή. Στον εν λόγω προμηθευτή εμφανίζεται υπόλοιπο προς εξόφληση 3.720,00 ευρώ. (Σχετική κατάσταση επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, καθώς και αντίγραφο του τιμολογίου)

6. Στη Μ.Υ.Φ. του έτους 2017 εμφανίζεται απόκλιση με τον προμηθευτή «………….» με ΑΦΜ ……….. και επάγγελμα Αγρότης-Κτηνοτρόφος!. Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι έχει λάβει από τον εν λόγω προμηθευτή 3 τιμολόγια συνολικής αξίας 2.511,00 ευρώ ενώ εκείνος δεν έχει δηλώσει τίποτα από την πλευρά του. Τα εν λόγω τιμολόγια δε βρέθηκαν στα παραστατικά που μας έδωσε η Διοίκηση για καταχώρηση. (Επισυνάπτεται αντίγραφο της Μ.Υ.Φ. 2017)

7. Επίσης, στη Μ.Υ.Φ. των ετών 2014 και 2015 εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις με τον προμηθευτή «…………….» με ΑΦΜ ………….. Συγκεκριμένα για το έτος 2014 η Ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι έχει λάβει από τον προμηθευτή 15 τιμολόγια συνολικού ποσού 40.685,14 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ο εν λόγω προμηθευτής έχει δηλώσει ότι έχει εκδώσει προς την ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ 6 τιμολόγια συνολικού ποσού 19.530,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται σε 21.155,14 ευρώ.
Για το έτος 2015 η Ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι έχει λάβει από τον προμηθευτή 8 τιμολόγια συνολικού ποσού 22.140,55 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ο εν λόγω προμηθευτής έχει δηλώσει ότι έχει εκδώσει προς την ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ 4 τιμολόγια συνολικού ποσού 14.918,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται σε 7.222,35 ευρώ.
(Επισυνάπτεται αντίγραφο των Μ.Υ.Φ. 2014 και 2015)

8. Στις 25-2-2015 δόθηκε εντολή πληρωμής των εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ της Ομοσπονδίας για τη Μισθολογική περίοδο 1/2015 ποσού 534,31 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό άγνωστου προς την Ομοσπονδία εντολέα και συγκεκριμένα μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της ………. με Α.Δ.Τ. …….. και ΑΦΜ ……….. (Επισυνάπτεται αντίγραφο της συναλλαγής)

9. Στις 15/3/2018 το Δ.Σ. κατέθεσε όλα τα μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικού ποσού 33.485,00 ευρώ.
Σύμφωνα με την καταχώρηση του ταμείου της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ και τη σχετική κατάσταση που επισυνάπτουμε, από 1/12/2014 μέχρι 15/3/2018 είχαν γίνει οι κάτωθι συναλλαγές:

Α) ΤΡΑΠΕΖΑ:
Εισπράξεις 647.293,62
Πληρωμές 602.525,21
Υπόλοιπο 44.768,41 ευρώ.
Πράγματι, την 15/3/2018 ο τραπεζικός λογαριασμός -071 εμφανίζει υπόλοιπο 44.634,72 ευρώ και ο άλλος τραπεζικός λογαριασμός -101 εμφανίζει υπόλοιπο 133,69 ευρώ. Συνολικά 44.768,41 ευρώ
Β) ΜΕΤΡΗΤΑ:
Εισπράξεις 97.395,00
Πληρωμές 99.185,35
Υπόλοιπο -1.790,35
Φαίνεται ότι την 15/3/2018 το Δ.Σ. έβαλε από την τσέπη του 1.790,35 ευρώ, προκειμένου να υπάρχει αυτό το υπόλοιπο. Διαφορετικά πως βρέθηκαν αυτά τα χρήματα;

Συμπερασματικά οι αναλήψεις-μεταφορές σε λογαριασμούς, όπως αναφέρονται στην κατάσταση «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και σε κάποια μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν μπορούν να αιτιολογηθούν είναι:
72.519,75+7.040,00+1.940,00+8.639,40+2.530,00=92.669,15 ευρώ.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να συμπληρώσουμε ότι αν λάβουμε υπόψη και τα 7 τιμολόγια του προμηθευτή «…………..» για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω και τα οποία δε φαίνεται εκείνος να αναγνωρίζει ή να απαιτεί, στο παραπάνω εκκρεμές ποσό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το ποσό των 25.732,40 ευρώ και τελικά αυτό να οριστεί σε συνολικά 118.401,55 ευρώ.

Για την ΕΛΜΟΕ ΕΠΕ

Γεώργιος Μήλος