ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Ε.Ε. αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Γραµµατέας Οικονοµικού
µαζί µε άλλα τρία µέλη που εκλέχτηκαν στις 28 Ιανουαρίου 2021

ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜ0ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ