ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δικαιώματα εργαζομένων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Συνδικαλιστική Δράση

Σωματεία – Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Υπολογισμός Αδείας

Ορισμός υπερωρίας

Πως αμείβεται η υπερωρία

Απουσία από την εργασία – Ανυπαίτιο κώλυμα

Σεξουαλική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Ηθική Παρενόχληση (Mobbing)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι βασικές διατάξεις

Ειδικές υποχρεώσεις εργοδότη (άρθρο 43 Ν. 3850/2010)

Γενικές υποχρεώσεις εργοδότη (άρθρο 42 του Ν. 3850/2010)

Μέτρα Ασφάλειας-Προστασίας

Μέτρα προστασίας από φυσικούς και βιολογικούς παραγόντες

Όργανα Ελέγχου-Κυρώσεις

Περισσότερες πληροφορίες στο "Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων" του ΚΕ.Π.Ε.Α. της