“Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από πλευράς των εργαζομένων της υπογραφής της Συμπληρωματικής Ατομικής Σύμβασης Εργασίας”

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισες-συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας από 23-8-2018, σας ενημερώνουμε ότι στις 29-8-2018 ημέρα Τετάρτη, η Ομοσπονδία πραγματοποίησε έκτακτο παρουσία του δικηγόρου κ. Γ. Αρβανίτη – ο οποίος γνωμοδότησε για τα έγγραφα που έχει κυκλοφορήσει και αποστείλει σε όλο το η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ – και δηλώνουμε τα εξής:

Η ΟΜΕ καταρχήν δεν είναι αντίθετη στην εναρμόνιση τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και των εργαζομένων στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (679/27-4-2016) «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

  • Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από πλευράς των εργαζομένων της υπογραφής της Συμπληρωματικής Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, διότι αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. Θεωρούμε δε ότι τα θέματα εχεμύθειας, επεξεργασίας δεδομένων κλπ. ότι καλύπτονται τόσο από τον Κανονισμό Προσωπικού όσο και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.
  • Θα έπρεπε ήδη η Εταιρεία να έχει εναρμονιστεί με τον νέο Κανονισμό και να μην προσπαθεί να μεταθέσει ευθύνες στους εργαζόμενους που δεν τους αναλογούν, περιορίζοντας μάλιστα και τα δικαιώματά τους, χωρίς πριν να τους έχει εκπαιδεύσει και ενημερώσει.
  • Πρέπει η Διοίκηση άμεσα να αποσύρει αυτά τα έγγραφα των Συμπληρωματικών Ατομικών Συμβάσεων και ζητάμε στο μέλλον να μην υπάρξουν ανάλογες ενέργειες πριν να υπάρξει συνεννόηση με την Ομοσπονδία, όπως έχουμε άλλωστε συμφωνήσει.
  • Εάν δεν αποσυρθούν άμεσα τα έγγραφα αυτά, η ΟΜΕ θα απευθυνθεί θεσμικά σε όλες τις αρμόδιες αρχές και θα αξιοποιήσει κάθε νομικό ή συνδικαλιστικό μέσο.

Τέλος ζητάμε από όλους τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν αυτά τα έγγραφα και όσοι έχουν υπογράψει να τα ανακαλέσουν σύμφωνα με το δικαίωμα της υπαναχώρησης ανά πάσα στιγμή.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη του σοβαρού αυτού θέματος θα σας ενημερώνουμε συνεχώς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος Κορλός Ηλίας