Ανακοίνωση για ΣΣΕ, Υπερταμείο, Βιβλιάρια Υγείας και επιτροπές


Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

(1) Την εβδομάδα που μας πέρασε παραδώσαμε στην Διοίκηση της Εταιρείας την πρόσκληση για την έναρξη των μεταξύ μας διαπραγματεύσεων για την νέα Εργασίας. Ζητάμε από την Διοίκηση στο επόμενο Δ.Σ. της Εταιρείας να ορίσει επιτροπή, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις για την νέα Σ.Σ.Ε.

(2) Μετά τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις και την ένταξη της Ε.ΥΔ.Α.Π. στο , η Ομοσπονδία θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα της προσφυγής εναντίον αυτής της πράξης καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό.

(3) Την 26.1.2018 τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας πραγμαίησαν  συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στον οποίον και έθεσαν το ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με τα ευαίσθητα  προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Στη συνάντηση αυτή ήταν επίσης παρόντες α) νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας κ. κ. Σωτήρης Παπαδόπουλος και Χρήστος Τσέλιος, β) της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Αρβανίτης καθώς και γ) ο Γενικός Δ/ντής Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Χρήστος Ηλιόπουλος.

Η Ομοσπονδία εξέθεσε  με εμπεριστατωμένα νομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της Ε.ΥΔ.ΑΠ με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται, ήτοι με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του εργαζομένου σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς διακρίσεις και σύνδεση αυτής της συναίνεσης με τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, είναι προβληματική και εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την Εταιρεία.

Η παρέμβαση αυτή της Ομοσπονδίας υπήρξε καταλυτική καθώς η Εταιρεία αντελήφθη τη βασιμότητα των επιχειρημάτων μας και λάβαμε τις ρητές διαβεβαιώσεις του κ. Προέδρου ότι:

α) Τα βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων θα θεωρούνται κανονικά για  ολόκληρο το 2018  όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, χωρίς υποχρέωση υπογραφής οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης.

β) Η διαδικασία και ο τρόπος συμμόρφωσης της Ε.ΥΔ.ΑΠ. στις διατάξεις των Νόμων και ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με τη συλλογή  και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, θα επανεξετασθεί εξ αρχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου και μέχρι νεότερης ενημέρωσης οι εργαζόμενοι και δεν υποχρεούνται στην υπογραφή οποιασδήποτε δήλωσης. Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη υπογράψει υπεύθυνη δήλωση δύνανται να ανακαλέσουν αυτήν χωρίς συνέπειες.

(4) Όσο αφορά τις πληροφορίες που έχουμε ότι υπάρχει εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας για ορισμό επιτροπής με σκοπό των έλεγχο, την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση, θεμάτων που έχουν να κάνουν με τις πάσης φύσεως άδειες, έκτακτες αμοιβές αλλά και τα πάσης φύσεως επιδόματα του προσωπικού, θεωρούμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων, που ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και τις ΣΣΕ πρέπει να συζητηθούν πρώτα με την Ομοσπονδία. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος Κορλός Ηλίας

 

 


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF